APT6 | Gonkar Gyatso | Artist Talk

| 00:16:27

Source: QAGOMA APT Archive